مقايسه آگهی ها

1,400,000,000تومان

زمین : 4400

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 240
سوله : 150
اداری : 15
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

580,000,000تومان

زمین : 240
سوله : 150
اداری : 15

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1670
سوله : 570
اداری : 30
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,050,000,000تومان

زمین : 1670
سوله : 570
اداری : 30

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3360
سوله : 1200
اداری : 1000

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 3360
سوله : 1200
اداری : 1000

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 800
اداری : 150
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 800
اداری : 150

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

900,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1519
سوله : 483
اداری : 50
سلولزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

1,400,000,000تومان

زمین : 1519
سوله : 483
اداری : 50

سلولزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 3252
صنعتی

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

1,900,000,000تومان

زمین : 3252

صنعتی

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 6000
سوله : 2400
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

33,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2400

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل