مقايسه آگهی ها

زمین : 1680
سوله : 450
اداری : 100
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 450
اداری : 100

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1950
سوله : 800
اداری : 70
فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 1950
سوله : 800
اداری : 70

فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 4700
سوله : 2700
اداری : 420
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

3,700,000,000تومان

زمین : 4700
سوله : 2700
اداری : 420

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 10
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

450,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 10

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 386
سوله : 386
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

670,000,000تومان

زمین : 386
سوله : 386
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 3600
سوله : 1000
اداری : 120

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 1000
اداری : 120

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 4020
سوله : 3000
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 4020
سوله : 3000
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 2040
سوله : 1080
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

2,950,000,000تومان

زمین : 2040
سوله : 1080
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

8,700,000,000تومان

زمین : 29000

سنگبری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل