مقايسه آگهی ها

زمین : 1516
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

180,000,000تومان

زمین : 1516

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 2100
سوله : 480
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,200,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 480
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 1200
سوله : 800
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,550,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 800

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 1800
سوله : 900
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

1,600,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 900

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 6600
سوله : 1600
اداری : 200
کارخانه فعال

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 6600
سوله : 1600
اداری : 200

کارخانه فعال

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,000,000تومان

زمین : 3800

شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 300
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,450,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 300

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل