مقايسه آگهی ها

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 18 ساعت قبل

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 18 ساعت قبل

زمین : 3200
شیمیایی

تاریخ ثبت : 23 ساعت قبل

1,088,000,000تومان

زمین : 3200

شیمیایی

تاریخ ثبت : 23 ساعت قبل

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

زمین : 11200
سوله : 6000
اداری : 950
سلولزی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

6,800,000,000تومان

زمین : 11200
سوله : 6000
اداری : 950

سلولزی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 3100
فلزی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

775,000,000تومان

زمین : 3100

فلزی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 2100
سوله : 2000
اداری : 100
شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 2000
اداری : 100

شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 2400
سوله : 2000
اداری : 250
صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 2000
اداری : 250

صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 1960
فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

340,000,000تومان

زمین : 1960

فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل