مقايسه آگهی ها

زمین : 1200
سوله : 600
شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

160,000,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600

شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

زمین : 105
سوله : 245
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

450,000,000تومان

زمین : 105
سوله : 245
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

زمین : 12000
سوله : 3200
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

17,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 3200
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 1900
سوله : 600
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 1900
سوله : 600

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 1900
سوله : 600
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 1900
سوله : 600

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 12000
سوله : 5000
اداری : 300
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

25,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 5000
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 1900
سوله : 1200
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 1900
سوله : 1200
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

زمین : 30000
سوله : 4000
اداری : 300
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

16,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 4000
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 160

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 160

تاریخ ثبت : 6 روز قبل