مقايسه آگهی ها

زمین : 5000
سوله : 3175
اداری : 225
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

8,700,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3175
اداری : 225

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 9820
سوله : 2850
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

25,000,000,000تومان

زمین : 9820
سوله : 2850
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 30000
سوله : 15000
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

60,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 15000
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 30000
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

18,000,000,000تومان

زمین : 30000
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 720
سوله : 290
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 720
سوله : 290
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 280
سوله : 220
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 220

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3200
سوله : 2200
اداری : 250
پلاستیک

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

5,500,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 2200
اداری : 250

پلاستیک

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3712
سوله : 2040
اداری : 650

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

7,500,000,000تومان

زمین : 3712
سوله : 2040
اداری : 650

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل