مقايسه آگهی ها

زمین : 4500
سوله : 3500
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

7,500,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 3500
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 5000
سوله : 1700
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1700
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 5000
سوله : 2000
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3500
سوله : 1700
اداری : 100
سلولزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1700
اداری : 100

سلولزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 100000
سوله : 4000
اداری : 500
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

23,000,000,000تومان

زمین : 100000
سوله : 4000
اداری : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 600
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

900,000,000تومان

زمین : 600

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 30000
سوله : 7000
اداری : 200

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

24,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 7000
اداری : 200

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 4596
سوله : 720
اداری : 500
فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

4,400,000,000تومان

زمین : 4596
سوله : 720
اداری : 500

فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1600
سوله : 1000
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 1000
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل