مقايسه آگهی ها

200,000,000,000تومان
فروش زمین های صنعتی جهت انبار در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 55000
سوله : 30000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

200,000,000,000تومان

زمین : 55000
سوله : 30000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

2,500,000,000تومان

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 280
سوله : 150
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,800,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 150
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,300,000,000تومان
خرید سالن سوله و زمین صنعتی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 200
سوله : 160
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,300,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 160
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 280
سوله : 150
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,270,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 150
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

2,500,000,000تومان

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 285
سوله : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

850,000,000تومان

زمین : 285
سوله : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,800,000,000تومان
فروش انبار سالن زمین و کارگاه صنعتی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 270
سوله : 270
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,800,000,000تومان

زمین : 270
سوله : 270
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

5,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس