مقايسه آگهی ها

زمین : 1943
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

246,450,000تومان

زمین : 1943

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 3370
سوله : 1780
اداری : 160
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

2,700,000,000تومان

زمین : 3370
سوله : 1780
اداری : 160

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1680
سوله : 720
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 720
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1680
سوله : 720
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 720
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 7000
سوله : 4000
اداری : 200
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

8,500,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 4000
اداری : 200

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 13000
سوله : 4000
اداری : 600
بافندگی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 4000
اداری : 600

بافندگی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 640
سوله : 1000
اداری : 100
شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 1000
اداری : 100

شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 8000
سوله : 6000
اداری : 400
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 6000
اداری : 400

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 120
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

2,800,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 120

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل