مقايسه آگهی ها

زمین : 1400
سوله : 600
اداری : 70
پلاستیک

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 600
اداری : 70

پلاستیک

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 5500
سوله : 2800
اداری : 600
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

23,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 2800
اداری : 600

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2200
سوله : 1250
اداری : 450
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1250
اداری : 450

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 12500
سوله : 4000
اداری : 600
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 12500
سوله : 4000
اداری : 600

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1943
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

246,450,000تومان

زمین : 1943

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3370
سوله : 1780
اداری : 160
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,700,000,000تومان

زمین : 3370
سوله : 1780
اداری : 160

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1680
سوله : 720
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 720
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1680
سوله : 720
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 720
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 7000
سوله : 4000
اداری : 200
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

8,500,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 4000
اداری : 200

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل