مقايسه آگهی ها

250,000,000تومان
فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 1300
سوله : 420
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

250,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 420
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

500,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتس سوله

زمین : 3000
سوله : 440
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 440

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

420,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 1066
سوله : 600
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

420,000,000تومان

زمین : 1066
سوله : 600
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

3,500,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 7100
سوله : 1100
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

3,500,000,000تومان

زمین : 7100
سوله : 1100
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

800,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

12,000,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 50000
سوله : 2400
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

12,000,000,000تومان

زمین : 50000
سوله : 2400
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین : 1600
سوله : 300
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

750,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 300
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین : 4480
سوله : 1300
اداری : 44
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

6,000,000,000تومان

زمین : 4480
سوله : 1300
اداری : 44

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

1,000,000,000تومان
فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

1,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس