مقايسه آگهی ها

زمین : 50000
اداری : 2100
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

30,000,000,000تومان

زمین : 50000
اداری : 2100

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

700,000,000تومان
خرید شرایطی و اکازیون انبار کالا در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله
700,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 900

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,500,000,000تومان
خرید انبار و کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 2980
سوله : 2600
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 2980
سوله : 2600
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,000,000,000تومان
خرید و فروش انبار و کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 5700
سوله : 2000
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 5700
سوله : 2000
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

600,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 216
اداری : 104
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

600,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 216
اداری : 104

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

250,000,000تومان
فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 1300
سوله : 420
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

250,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 420
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 27000

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

700,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 2150
سوله : 1300
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

700,000,000تومان

زمین : 2150
سوله : 1300
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 2351
سوله : 750
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

823,000,000تومان

زمین : 2351
سوله : 750
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل