مقايسه آگهی ها

زمین : 12000
سوله : 4000
اداری : 170
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

4,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 4000
اداری : 170

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

زمین : 5000
سوله : 2300

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

50,000,000تومان14,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2300

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

زمین : 4046
سوله : 1000
اداری : 1000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

10,000,000,000تومان

زمین : 4046
سوله : 1000
اداری : 1000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

زمین : 4046
سوله : 1000
اداری : 1000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

600,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 4046
سوله : 1000
اداری : 1000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

زمین : 6000
سوله : 1800
اداری : 110
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

4,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1800
اداری : 110

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

1,800,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

زمین : 1600
سوله : 300
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

3,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 300
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

زمین : 60000
سوله : 3500
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

20,000,000,000تومان

زمین : 60000
سوله : 3500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

زمین : 2351
سوله : 750
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

823,000,000تومان

زمین : 2351
سوله : 750
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس