مقايسه آگهی ها

زمین : 12000
سوله : 4000
اداری : 170
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 4000
اداری : 170

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 4046
سوله : 1000
اداری : 1000
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

600,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 4046
سوله : 1000
اداری : 1000

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 4046
سوله : 1000
اداری : 1000
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 4046
سوله : 1000
اداری : 1000

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 2351
سوله : 750
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

823,000,000تومان

زمین : 2351
سوله : 750
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 60000
سوله : 3500
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

20,000,000,000تومان

زمین : 60000
سوله : 3500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 1600
سوله : 300
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 300
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 6000
سوله : 1800
اداری : 110
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1800
اداری : 110

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 50000
اداری : 2100
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

30,000,000,000تومان

زمین : 50000
اداری : 2100

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل