مقايسه آگهی ها

شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

شعبه شهرک صنعنی پرند محدوده فعایت این شعبه شامل شهرک صنعتی پرند/شهرک صنعتی نصیر اباد/شهرک صنعتی زاویه/شهرک صنعتی کاظم اباد/شهرک صنعتی مامونیه/شهرک صنعنی کاوه/و شامل مناطق صنعتی ادران/ جاده رباط کریم/جاده شهریار میباشد که شما براحتی با تماس با کارشناسان این شعبه امکان دریافت رایگان اطلاعات را خواهید داشت.

  80,000,000تومان8,000,000تومان
  اجاره سوله ارزان قیمت صنعتی در نزدیک تهران

  زمین : 600
  سوله : 430
  اداری : 27
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  80,000,000تومان8,000,000تومان

  زمین : 600
  سوله : 430
  اداری : 27

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  زمین : 1370
  سوله : 1370
  اداری : 250
  فلزی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  3,700,000,000تومان

  زمین : 1370
  سوله : 1370
  اداری : 250

  فلزی

  تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

  زمین : 2000
  سوله : 1600
  اداری : 120
  مواد غذایی

  نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  11,000,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 1600
  اداری : 120

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

  زمین : 2000
  سوله : 2000
  اداری : 250
  برق والکترونیک

  نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  8,000,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 2000
  اداری : 250

  برق والکترونیک

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 1400
  سوله : 870
  اداری : 350
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  2,600,000,000تومان

  زمین : 1400
  سوله : 870
  اداری : 350

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 2000
  سوله : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  2,600,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 12000
  اداری : 500
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  12,000,000,000تومان

  زمین : 12000
  اداری : 500

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 1852
  سوله : 500
  اداری : 70
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  2,963,200,000تومان

  زمین : 1852
  سوله : 500
  اداری : 70

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 1170
  سوله : 540
  اداری : 130
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  4,680,000,000تومان

  زمین : 1170
  سوله : 540
  اداری : 130

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 2770
  سوله : 2880
  اداری : 570
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  5,600,000,000تومان

  زمین : 2770
  سوله : 2880
  اداری : 570

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 2200
  سوله : 1700
  اداری : 80
  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  3,300,000,000تومان

  زمین : 2200
  سوله : 1700
  اداری : 80

  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 4500
  سوله : 2800
  اداری : 60
  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  5,000,000,000تومان

  زمین : 4500
  سوله : 2800
  اداری : 60

  مواد غذایی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 2070
  سوله : 1070
  اداری : 600
  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  7,000,000,000تومان

  زمین : 2070
  سوله : 1070
  اداری : 600

  شیمیایی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 1380
  سوله : 650
  اداری : 70
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  2,800,000,000تومان

  زمین : 1380
  سوله : 650
  اداری : 70

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

  زمین : 3000
  سوله : 700
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  1,800,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 700

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  1,500,000,000تومان

  زمین : 100000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 60
  سوله : 60
  تجاری

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  70,000,000تومان

  زمین : 60
  سوله : 60

  تجاری

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 1400
  سوله : 650
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  250,000,000تومان

  زمین : 1400
  سوله : 650

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 60
  سوله : 60
  تجاری

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  100,000,000تومان

  زمین : 60
  سوله : 60

  تجاری

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 200
  سوله : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  50,000,000تومان

  زمین : 200
  سوله : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 3000
  سوله : 1400
  اداری : 360
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  350,000,000تومان30,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 1400
  اداری : 360

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 5000
  سوله : 3000
  اداری : 25
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  200,000,000تومان20,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 3000
  اداری : 25

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 50
  سوله : 50
  تجاری

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  50,000,000تومان2,000,000تومان

  زمین : 50
  سوله : 50

  تجاری

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 55
  سوله : 55
  تجاری

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  70,000,000تومان

  زمین : 55
  سوله : 55

  تجاری

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 5000
  سوله : 2300
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  25,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2300
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 5525
  سوله : 3000
  اداری : 400
  سلولزی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 5525
  سوله : 3000
  اداری : 400

  سلولزی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 4000
  سوله : 2200
  اداری : 300
  فلزی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  5,000,000,000تومان

  زمین : 4000
  سوله : 2200
  اداری : 300

  فلزی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 1462
  سوله : 1100
  اداری : 300
  فلزی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  3,000,000,000تومان

  زمین : 1462
  سوله : 1100
  اداری : 300

  فلزی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 5000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  1,700,000,000تومان

  زمین : 5000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 1700
  سوله : 5000
  اداری : 14
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  2,000,000,000تومان

  زمین : 1700
  سوله : 5000
  اداری : 14

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 14850
  سوله : 16000
  اداری : 2880
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  26,000,000,000تومان

  زمین : 14850
  سوله : 16000
  اداری : 2880

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 3800
  سوله : 2000
  اداری : 300
  فلزی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  5,000,000,000تومان

  زمین : 3800
  سوله : 2000
  اداری : 300

  فلزی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 10000
  صنعتی, کشاورزی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  700,000,000تومان

  زمین : 10000

  صنعتی, کشاورزی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 3300
  سوله : 1000
  اداری : 200
  فلزی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  4,500,000,000تومان

  زمین : 3300
  سوله : 1000
  اداری : 200

  فلزی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 3037
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  1,100,000,000تومان

  زمین : 3037

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 3350
  سوله : 2650
  اداری : 110
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  5,300,000,000تومان

  زمین : 3350
  سوله : 2650
  اداری : 110

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 1380
  سوله : 870
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  2,400,000,000تومان

  زمین : 1380
  سوله : 870
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 4200
  سوله : 2500
  اداری : 70
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  6,300,000,000تومان

  زمین : 4200
  سوله : 2500
  اداری : 70

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 23000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  7,800,000,000تومان

  زمین : 23000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 1362
  سوله : 450
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  1,500,000,000تومان

  زمین : 1362
  سوله : 450
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 5500
  سوله : 2000
  فلزی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 5500
  سوله : 2000

  فلزی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 1975
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  1,200,000,000تومان

  زمین : 1975

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 11000
  سوله : 6000
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  15,000,000,000تومان

  زمین : 11000
  سوله : 6000
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 4360
  سوله : 4550
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  6,500,000,000تومان

  زمین : 4360
  سوله : 4550
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  5,500,000,000تومان
  سوله فروشی-سوله اجاره-اجاره سوله-خرید سوله-معاوضه سوله-

  زمین : 3400
  سوله : 2700
  اداری : 700
  برق والکترونیک

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  5,500,000,000تومان

  زمین : 3400
  سوله : 2700
  اداری : 700

  برق والکترونیک

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 2300
  سوله : 1500
  اداری : 150
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  3,500,000,000تومان

  زمین : 2300
  سوله : 1500
  اداری : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 2300
  سوله : 1500
  اداری : 150
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  3,500,000,000تومان

  زمین : 2300
  سوله : 1500
  اداری : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 60
  سوله : 60
  تجاری

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  70,000,000تومان

  زمین : 60
  سوله : 60

  تجاری

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 1400
  سوله : 650
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  250,000,000تومان

  زمین : 1400
  سوله : 650

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 60
  سوله : 60
  تجاری

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  100,000,000تومان

  زمین : 60
  سوله : 60

  تجاری

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 200
  سوله : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  50,000,000تومان

  زمین : 200
  سوله : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 3000
  سوله : 1400
  اداری : 360
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  3,500,000,000تومان30,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 1400
  اداری : 360

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  200,000,000تومان20,000,000تومان
  اجاره و خرید کارخانه لبنیات 

  زمین : 5000
  سوله : 3000
  اداری : 25
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  200,000,000تومان20,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 3000
  اداری : 25

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 50
  سوله : 50
  تجاری

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  50,000,000تومان2,000,000تومان

  زمین : 50
  سوله : 50

  تجاری

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 55
  سوله : 55

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  70,000,000تومان

  زمین : 55
  سوله : 55

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 5000
  سوله : 2300
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 5000
  سوله : 2300
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 5525
  سوله : 3000
  اداری : 400
  سلولزی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 5525
  سوله : 3000
  اداری : 400

  سلولزی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 4000
  سوله : 2200
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  5,000,000,000تومان

  زمین : 4000
  سوله : 2200
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 1462
  سوله : 1100
  اداری : 300
  فلزی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  3,000,000,000تومان

  زمین : 1462
  سوله : 1100
  اداری : 300

  فلزی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 5000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  1,700,000,000تومان

  زمین : 5000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 5000
  سوله : 2400
  اداری : 70
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2400
  اداری : 70

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 50
  سوله : 100
  تجاری

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  750,000,000تومان

  زمین : 50
  سوله : 100

  تجاری

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 1700
  سوله : 500
  اداری : 14
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  2,000,000,000تومان

  زمین : 1700
  سوله : 500
  اداری : 14

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 14850
  سوله : 16000
  اداری : 2880
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  26,000,000,000تومان

  زمین : 14850
  سوله : 16000
  اداری : 2880

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 3800
  سوله : 2000
  اداری : 300
  فلزی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  5,000,000,000تومان

  زمین : 3800
  سوله : 2000
  اداری : 300

  فلزی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 10000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  700,000,000تومان

  زمین : 10000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 3300
  سوله : 1000
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  4,500,000,000تومان

  زمین : 3300
  سوله : 1000
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 5500
  سوله : 2000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 5500
  سوله : 2000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 3350
  سوله : 2650
  اداری : 110
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  5,300,000,000تومان

  زمین : 3350
  سوله : 2650
  اداری : 110

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 1380
  سوله : 870
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  2,000,000,000تومان

  زمین : 1380
  سوله : 870
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 4200
  سوله : 2500
  اداری : 70
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  6,300,000,000تومان

  زمین : 4200
  سوله : 2500
  اداری : 70

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 23000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  7,800,000,000تومان

  زمین : 23000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 1362
  سوله : 450
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  1,500,000,000تومان

  زمین : 1362
  سوله : 450
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 11000
  سوله : 6000
  اداری : 1000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  15,000,000,000تومان

  زمین : 11000
  سوله : 6000
  اداری : 1000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 5376
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 5376

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 1975
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  1,200,000,000تومان

  زمین : 1975

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 2400
  سوله : 900
  اداری : 330
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  2,400,000,000تومان

  زمین : 2400
  سوله : 900
  اداری : 330

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 3037
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  1,100,000,000تومان

  زمین : 3037

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 2300
  سوله : 1500
  اداری : 150
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  3,500,000,000تومان

  زمین : 2300
  سوله : 1500
  اداری : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

  زمین : 2300
  سوله : 1500
  اداری : 150
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  3,500,000,000تومان

  زمین : 2300
  سوله : 1500
  اداری : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  10,000,000تومان1,300,000تومان
  اجاره انبار کالا و دپو محصولات در منطقه صنعتی ادران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 550
  سوله : 155
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  10,000,000تومان1,300,000تومان

  زمین : 550
  سوله : 155
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  5,500,000,000تومان
  خرید زیر قیمت سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

  زمین : 3400
  سوله : 2700
  اداری : 700
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  5,500,000,000تومان

  زمین : 3400
  سوله : 2700
  اداری : 700

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  زمین : 5500
  سوله : 1800
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  6,500,000,000تومان

  زمین : 5500
  سوله : 1800
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  15,000,000,000تومان
  خرید شرایطی و اکازیون انبار کالا در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

  زمین : 11000
  سوله : 6000
  اداری : 1000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  15,000,000,000تومان

  زمین : 11000
  سوله : 6000
  اداری : 1000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  5,000,000,000تومان

  زمین : 4000
  سوله : 2200
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  5,000,000,000تومان

  زمین : 4000
  سوله : 2200
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  زمین : 1362
  سوله : 450
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  1,500,000,000تومان

  زمین : 1362
  سوله : 450
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

  زمین : 3000
  سوله : 900
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,200,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 900
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  800,000,000تومان
  فروش زمین های صنعتی با شرایط عالی در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله
  800,000,000تومان

  زمین : 4000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  800,000,000تومان
  فروش فوری زمین در بهترین نقطه در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله
  800,000,000تومان

  زمین : 4000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 4000
  سوله : 2214
  اداری : 120
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  3,500,000,000تومان

  زمین : 4000
  سوله : 2214
  اداری : 120

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  5,600,000,000تومان

  زمین : 700
  سوله : 300
  اداری : 160

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 5400
  سوله : 1100
  اداری : 144
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 5400
  سوله : 1100
  اداری : 144

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 4050
  سوله : 1200
  اداری : 60
  فلزی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  4,000,000,000تومان

  زمین : 4050
  سوله : 1200
  اداری : 60

  فلزی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 4300
  سوله : 2200
  اداری : 60
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  5,200,000,000تومان

  زمین : 4300
  سوله : 2200
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  5,500,000,000تومان
  فروش زمین در بهترین نقطه شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی پرند
  5,500,000,000تومان

  زمین : 25000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 800
  سوله : 440
  اداری : 120
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,500,000,000تومان

  زمین : 800
  سوله : 440
  اداری : 120

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 5000
  سوله : 1300
  اداری : 70
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  3,500,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 1300
  اداری : 70

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 6500
  سوله : 3000
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  13,000,000,000تومان

  زمین : 6500
  سوله : 3000
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 26000
  سوله : 2100
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,600,000,000تومان

  زمین : 26000
  سوله : 2100
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 1500
  سوله : 1280
  اداری : 160
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,100,000,000تومان

  زمین : 1500
  سوله : 1280
  اداری : 160

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  21,000,000,000تومان
  فروش فوری کارخانه صنعتی در بهترین نقطه شهرک پرند/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1600
  اداری : 1200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  21,000,000,000تومان

  زمین : 1600
  اداری : 1200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 2160
  سوله : 1200
  اداری : 60
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 2160
  سوله : 1200
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 7000
  سوله : 2500
  اداری : 400
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  8,000,000,000تومان

  زمین : 7000
  سوله : 2500
  اداری : 400

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 1500
  سوله : 1000
  اداری : 200
  فلزی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,800,000,000تومان

  زمین : 1500
  سوله : 1000
  اداری : 200

  فلزی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 2500
  سوله : 500
  اداری : 500
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 2500
  سوله : 500
  اداری : 500

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,500,000,000تومان
  فروش سالن و سوله صنعتی زیر قیمت در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1362
  سوله : 700
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 1362
  سوله : 700
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  100,000,000تومان10,000,000تومان
  اجاره فوری سالن سوله و کارگاه در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

  زمین : 2400
  سوله : 900
  اداری : 330
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  100,000,000تومان10,000,000تومان

  زمین : 2400
  سوله : 900
  اداری : 330

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  70,000,000تومان
  اجاره انبار و کارگاه با شرایط عالی در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله
  70,000,000تومان

  زمین : 55
  اداری : 55

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  100,000,000تومان
  رهن و اجاره موارد اکازیون در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

  زمین : 60
  سوله : 60
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  100,000,000تومان

  زمین : 60
  سوله : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  150,000,000تومان20,000,000تومان
  اجاره استثنائی کارگاه و انبار کالا در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

  زمین : 5000
  سوله : 3000
  اداری : 25
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  150,000,000تومان20,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 3000
  اداری : 25

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  50,000,000تومان

  زمین : 200
  سوله : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  60,000,000تومان

  زمین : 60
  سوله : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 5500
  سوله : 2000
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  100,000,000تومان27,000,000تومان

  زمین : 5500
  سوله : 2000
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  30,000,000تومان9,000,000تومان
  رهن و اجاره کارگاه و کارخانه صنعتی در منطقه صنعتی ادران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 5400
  سوله : 1200
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  30,000,000تومان9,000,000تومان

  زمین : 5400
  سوله : 1200
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 4000
  سوله : 2214
  اداری : 120
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  3,500,000,000تومان

  زمین : 4000
  سوله : 2214
  اداری : 120

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 600
  سوله : 400
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  550,000,000تومان

  زمین : 600
  سوله : 400
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  6,210,000,000تومان
  فروش انبار کارگاه و املاک صنعتی در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله
  6,210,000,000تومان

  زمین : 23000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 3300
  سوله : 1000
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 3300
  سوله : 1000
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  700,000,000تومان
  فروش موارد اکازیون انبار و کارگاه در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله
  700,000,000تومان

  زمین : 10000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,800,000,000تومان
  فروش زمین های صنعتی جهت انبار در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

  زمین : 3800
  سوله : 2000
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,800,000,000تومان

  زمین : 3800
  سوله : 2000
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  22,000,000,000تومان
  فروش فوری سالن سوله و کارگاه در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

  زمین : 14850
  سوله : 16000
  اداری : 2880
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  22,000,000,000تومان

  زمین : 14850
  سوله : 16000
  اداری : 2880

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,800,000,000تومان
  فروش کارگاه و کارخانه با شرایط عالی در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1380
  سوله : 870
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,800,000,000تومان

  زمین : 1380
  سوله : 870
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,100,000,000تومان
  خرید و فروش موارد اکازیون در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله
  1,100,000,000تومان

  زمین : 3037

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  30,000,000تومان9,000,000تومان
  اجاره کارگاه و کارخانه با کلیه امکانات در منطقه صنعتی ادران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 5400
  سوله : 1200
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  30,000,000تومان9,000,000تومان

  زمین : 5400
  سوله : 1200
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  9,000,000,000تومان
  خرید و فروش موارد اکازیون در منطقه صنعتی ادران/گروه املاک صنعتی سوله
  9,000,000,000تومان

  زمین : 9000
  سوله : 3000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 4200
  سوله : 2500
  اداری : 70
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  6,600,000,000تومان

  زمین : 4200
  سوله : 2500
  اداری : 70

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 5500
  سوله : 2000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  5,500,000,000تومان

  زمین : 5500
  سوله : 2000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  6,300,000,000تومان
  خرید و فروش سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

  زمین : 4200
  سوله : 2500
  اداری : 70
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  6,300,000,000تومان

  زمین : 4200
  سوله : 2500
  اداری : 70

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,500,000,000تومان
  فروش اکازیون واقعی کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1464
  سوله : 750
  اداری : 110
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,500,000,000تومان

  زمین : 1464
  سوله : 750
  اداری : 110

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 1400
  سوله : 900
  اداری : 310
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 1400
  سوله : 900
  اداری : 310

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 5500
  سوله : 2000
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  100,000,000تومان27,000,000تومان

  زمین : 5500
  سوله : 2000
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 60
  سوله : 60
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  60,000,000تومان

  زمین : 60
  سوله : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  100,000,000تومان
  اجاره کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی پرند ۵۶۴۱۷۹۲۹-۰۲۱

  زمین : 60
  سوله : 60
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  100,000,000تومان

  زمین : 60
  سوله : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 200
  سوله : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  50,000,000تومان

  زمین : 200
  سوله : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 3000
  سوله : 1500
  اداری : 150
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  200,000,000تومان4,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 1500
  اداری : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  70,000,000تومان10,000,000تومان
  قیمت اجاره کارخانه در شهرک صنعتی پرند

  زمین : 4000
  سوله : 2000
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  70,000,000تومان10,000,000تومان

  زمین : 4000
  سوله : 2000
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 4000
  سوله : 1900
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  100,000,000تومان35,000,000تومان

  زمین : 4000
  سوله : 1900
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 1400
  سوله : 650
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  250,000,000تومان

  زمین : 1400
  سوله : 650

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 3000
  سوله : 1400
  اداری : 360
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  350,000,000تومان10,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 1400
  اداری : 360

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  20,000,000تومان4,400,000تومان
  اجاره کارخانه اکازیون در شهرک صنعتی پرند-املاک سوله

  زمین : 500
  سوله : 500
  اداری : 40
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  20,000,000تومان4,400,000تومان

  زمین : 500
  سوله : 500
  اداری : 40

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 20
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  15,000,000تومان2,000,000تومان

  زمین : 200
  سوله : 200
  اداری : 20

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 2500
  سوله : 1400
  اداری : 600
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 2500
  سوله : 1400
  اداری : 600

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 2450
  سوله : 1350
  اداری : 360
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  300,000,000تومان11,000,000تومان

  زمین : 2450
  سوله : 1350
  اداری : 360

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  5,000,000,000تومان
  فروش فوری انبار و کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

  زمین : 5525
  سوله : 3000
  اداری : 400
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  5,000,000,000تومان

  زمین : 5525
  سوله : 3000
  اداری : 400

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 4000
  سوله : 2200
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  4,000,000,000تومان

  زمین : 4000
  سوله : 2200
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 1370
  سوله : 800
  اداری : 150
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,500,000,000تومان

  زمین : 1370
  سوله : 800
  اداری : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 11051
  سوله : 4400
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  5,500,000,000تومان

  زمین : 11051
  سوله : 4400

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 1462
  سوله : 1100
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,100,000,000تومان

  زمین : 1462
  سوله : 1100
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 5000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,000,000,000تومان

  زمین : 5000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 1500
  سوله : 800
  اداری : 120
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,450,000,000تومان

  زمین : 1500
  سوله : 800
  اداری : 120

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 5000
  سوله : 2400
  اداری : 70
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  3,800,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2400
  اداری : 70

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  750,000,000تومان

  زمین : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 3712
  سوله : 2200
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,700,000,000تومان

  زمین : 3712
  سوله : 2200
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 1460
  سوله : 890
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,460,000,000تومان

  زمین : 1460
  سوله : 890
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,900,000,000تومان
  فروش اکازیون واقعی کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1362
  سوله : 800
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,900,000,000تومان

  زمین : 1362
  سوله : 800
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  3,900,000,000تومان
  فروش فوری انبار و کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

  زمین : 4400
  سوله : 2800
  اداری : 430
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  3,900,000,000تومان

  زمین : 4400
  سوله : 2800
  اداری : 430

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,600,000,000تومان
  خرید و فروش سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1362
  سوله : 760
  اداری : 110
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,600,000,000تومان

  زمین : 1362
  سوله : 760
  اداری : 110

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 4000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,000,000,000تومان

  زمین : 4000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  15,000,000,000تومان
  فروش فوری انبار و کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

  زمین : 14850
  سوله : 16000
  اداری : 2880
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  15,000,000,000تومان

  زمین : 14850
  سوله : 16000
  اداری : 2880

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 3800
  سوله : 2000
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,800,000,000تومان

  زمین : 3800
  سوله : 2000
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,100,000,000تومان
  فروش زمین در پرند ۵۶۴۱۷۹۲۹-۰۲۱

  زمین : 10000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,100,000,000تومان

  زمین : 10000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 10000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  700,000,000تومان

  زمین : 10000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,500,000,000تومان
  خرید و فروش سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

  زمین : 3300
  سوله : 1000
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 3300
  سوله : 1000
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 2500
  سوله : 1200
  اداری : 150
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 2500
  سوله : 1200
  اداری : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,800,000,000تومان
  فروش فوری انبار و کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی پرند/املاک صنعتی سوله

  زمین : 4000
  سوله : 1400
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,800,000,000تومان

  زمین : 4000
  سوله : 1400
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 3037
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,100,000,000تومان

  زمین : 3037

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 1400
  سوله : 1100
  اداری : 400
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,000,000,000تومان

  زمین : 1400
  سوله : 1100
  اداری : 400

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 3350
  سوله : 2650
  اداری : 110
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  3,500,000,000تومان

  زمین : 3350
  سوله : 2650
  اداری : 110

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 1500
  سوله : 800
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,500,000,000تومان

  زمین : 1500
  سوله : 800
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 1975
  سوله : 1300
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,900,000,000تومان

  زمین : 1975
  سوله : 1300
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 1380
  سوله : 870
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,390,000,000تومان

  زمین : 1380
  سوله : 870
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 23000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  6,000,000,000تومان

  زمین : 23000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 3000
  سوله : 3000
  اداری : 500
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  3,800,000,000تومان

  زمین : 3000
  سوله : 3000
  اداری : 500

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 1362
  سوله : 450
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,400,000,000تومان

  زمین : 1362
  سوله : 450
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 5376
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 5376

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 8500
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,450,000,000تومان

  زمین : 8500

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 1362
  سوله : 700
  اداری : 300
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,000,000,000تومان

  زمین : 1362
  سوله : 700
  اداری : 300

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 1975
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  534,000,000تومان

  زمین : 1975

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 4000
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  440,000,000تومان

  زمین : 4000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 6651
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  735,000,000تومان

  زمین : 6651

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 11580
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,273,000,000تومان

  زمین : 11580

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 6651
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  662,750,000تومان

  زمین : 6651

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 4150
  سوله : 2700
  اداری : 120
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  4,000,000,000تومان

  زمین : 4150
  سوله : 2700
  اداری : 120

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 2450
  سوله : 1400
  اداری : 360
  صنعتی

  نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 2450
  سوله : 1400
  اداری : 360

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  4,400,000,000تومان
  فروش استثنائی کارگاه و انبار کالا در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 5500
  سوله : 1100
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  4,400,000,000تومان

  زمین : 5500
  سوله : 1100
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  550,000,000تومان
  خرید و فروش سالن و سوله یا انبار صنعتی در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 580
  سوله : 250
  اداری : 70
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  550,000,000تومان

  زمین : 580
  سوله : 250
  اداری : 70

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  600,000,000تومان

  زمین : 600
  سوله : 300
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  14,000,000,000تومان11,000,000تومان
  اجاره انبار کارگاه و کارخانه صنعتی در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 2500
  سوله : 900
  اداری : 160
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  14,000,000,000تومان11,000,000تومان

  زمین : 2500
  سوله : 900
  اداری : 160

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  40,000,000تومان3,500,000تومان
  رهن و اجاره کارخانه و کارگاه در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 400
  سوله : 200
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  40,000,000تومان3,500,000تومان

  زمین : 400
  سوله : 200
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  10,000,000تومان1,300,000تومان
  اجاره انبار سالن زمین و کارگاه صنعتی در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 550
  سوله : 155
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  10,000,000تومان1,300,000تومان

  زمین : 550
  سوله : 155
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  20,000,000تومان2,500,000تومان
  رهن و اجاره کارگاه صنعتی در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 600
  سوله : 300
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  20,000,000تومان2,500,000تومان

  زمین : 600
  سوله : 300
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,000,000,000تومان
  فروش فوری انبار کارگاه و املاک صنعتی در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1000
  سوله : 300
  اداری : 60
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,000,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 300
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  10,000,000تومان4,000,000تومان
  اجاره کارگاه و کارخانه با کلیه امکانات در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله
  10,000,000تومان4,000,000تومان

  زمین : 1000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  350,000,000تومان
  فروش کارگاه کارخانه و موارد اکازیون در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله
  350,000,000تومان

  زمین : 1200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 5000
  سوله : 2750
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,500,000,000تومان

  زمین : 5000
  سوله : 2750
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,300,000,000تومان
  فروش انبار کارگاه و کارخانه با شرایط عالی در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله
  1,300,000,000تومان

  زمین : 1500
  سوله : 1000
  اداری : 120

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  550,000,000تومان
  فروش موارد اکازیون در منطقه صنعتی آدران/گروه املاک صنعتی سوله

  زمین : 1100
  سوله : 300
  اداری : 120
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  550,000,000تومان

  زمین : 1100
  سوله : 300
  اداری : 120

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  250,000,000تومان
  فروش استثنائی کارگاه و انبار کالا در منطقه صنعتی آدران/گروه املاک صنعتی سوله
  250,000,000تومان

  زمین : 4366
  اداری : 98

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 400
  سوله : 350
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  600,000,000تومان

  زمین : 400
  سوله : 350
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,000,000,000تومان
  فروش فوری کارخانه و کارگاه تولیدی در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 2000
  سوله : 400
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,000,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 400
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  3,700,000,000تومان
  خرید و فروش سالن و سوله یا انبار صنعتی در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 9000
  سوله : 500
  اداری : 150
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  3,700,000,000تومان

  زمین : 9000
  سوله : 500
  اداری : 150

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  200,000,000تومان

  زمین : 1000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  900,000,000تومان
  فروش انبار کارگاه و کارخانه صنعتی در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 2070
  سوله : 530
  اداری : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  900,000,000تومان

  زمین : 2070
  سوله : 530
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,900,000,000تومان
  فروش کارخانه و کارگاه در منطقه صنعتی آدران/گروه املاک صنعتی سوله

  زمین : 1400
  سوله : 550
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,900,000,000تومان

  زمین : 1400
  سوله : 550
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,250,000,000تومان
  فروش انبار سالن زمین و کارگاه صنعتی در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 2100
  سوله : 570
  اداری : 56
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,250,000,000تومان

  زمین : 2100
  سوله : 570
  اداری : 56

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 1000
  سوله : 400
  اداری : 60
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  950,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 400
  اداری : 60

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,000,000,000تومان
  فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1000
  سوله : 600
  اداری : 600
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,000,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 600
  اداری : 600

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  2,250,000,000تومان
  فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله
  2,250,000,000تومان

  زمین : 9000

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  250,000,000تومان

  زمین : 1000
  اداری : 70

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,000,000,000تومان
  فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1000
  سوله : 230
  اداری : 50
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,000,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 230
  اداری : 50

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  3,500,000,000تومان
  فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 5100
  سوله : 1300
  اداری : 200
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  3,500,000,000تومان

  زمین : 5100
  سوله : 1300
  اداری : 200

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  زمین : 1168
  سوله : 680
  اداری : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  1,109,600,000تومان

  زمین : 1168
  سوله : 680
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  900,000,000تومان
  فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1000
  سوله : 300
  اداری : 80
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  900,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 300
  اداری : 80

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  950,000,000تومان
  فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

  زمین : 1000
  سوله : 840
  اداری : 100
  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل

  950,000,000تومان

  زمین : 1000
  سوله : 840
  اداری : 100

  صنعتی

  تاریخ ثبت : 1 سال قبل