مقايسه آگهی ها

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 20
سایر

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,400,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 20

سایر

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 40
سوله : 50
اداری : 45
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

600,000,000تومان

زمین : 40
سوله : 50
اداری : 45

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

30,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 210
سوله : 140
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

30,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 210
سوله : 140
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

50,000,000تومان3,000,000تومان
اجاره انبار در نزدیکی تهران-انبار-انبار-انباری-انبارداری-انبار ارزان- اجاره انبار-انبار-انباری-انبارداری-انبار ارزان- اجاره انبار- انبار

زمین : 210
سوله : 140
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

50,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 210
سوله : 140
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

1,700,000,000تومان
فروش  کارگاه کوچک تولیدی در شهرک صنعتی گلگون/املاک صنعتی سوله

زمین : 290
سوله : 220
اداری : 35
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 290
سوله : 220
اداری : 35

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

4,500,000,000تومان
فروش سوله صنعتی زیر قیمت در شهرک صنعتی گلگون/املاک صنعتی سوله

زمین : 650
سوله : 550
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 650
سوله : 550
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

4,500,000,000تومان
فروش و واگذاری کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی گلگون/املاک صنعتی سوله

زمین : 650
سوله : 550
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 650
سوله : 550
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,250,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی گلگون/املاک صنعتی سوله

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,250,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل