مقايسه آگهی ها

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 400
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 400

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2770
سوله : 2880
اداری : 570
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

5,600,000,000تومان

زمین : 2770
سوله : 2880
اداری : 570

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

9,000,000,000تومان
خرید سوله و زمین صنعتی در شهرک صنعتی نظراباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 500
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

9,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 3800
سوله : 1800
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 1800
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 3800
سوله : 1800
اداری : 150
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 1800
اداری : 150

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

1,554,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی نظراباد/املاک صنعتی سوله
1,554,000,000تومان

زمین : 4440
اداری : 75

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

20,000,000,000تومان
فروش فوری سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی نظراباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 200000
سوله : 3000
اداری : 350
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

20,000,000,000تومان

زمین : 200000
سوله : 3000
اداری : 350

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

1,400,000,000تومان
فروش انبار و کارگاه با شرایط عالی در شهرک صنعتی نظراباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 1500
اداری : 120
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

1,400,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1500
اداری : 120

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل