مقايسه آگهی ها

زمین : 335
سوله : 170
اداری : 70
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 335
سوله : 170
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 200
سوله : 208
اداری : 28
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

240,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 208
اداری : 28

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

320,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 230
سوله : 135
اداری : 58
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

240,000,000تومان

زمین : 230
سوله : 135
اداری : 58

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 200
سوله : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

235,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 200
سوله : 110
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

270,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 110
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 705
سوله : 360
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

700,000,000تومان

زمین : 705
سوله : 360
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل