مقايسه آگهی ها

زمین : 200
سوله : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

235,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

زمین : 230
سوله : 135
اداری : 58
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

240,000,000تومان

زمین : 230
سوله : 135
اداری : 58

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

زمین : 200
سوله : 110
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

270,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 110
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

زمین : 705
سوله : 360
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

700,000,000تومان

زمین : 705
سوله : 360
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

1,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

زمین : 210
سوله : 160
اداری : 52
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

320,000,000تومان

زمین : 210
سوله : 160
اداری : 52

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

270,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

700,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

زمین : 310
سوله : 200
اداری : 52
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

380,000,000تومان

زمین : 310
سوله : 200
اداری : 52

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس