مقايسه آگهی ها

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

700,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64

تولیدی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 4600
سوله : 1300
اداری : 864
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 1300
اداری : 864

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 85000
سوله : 16500
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

300,000,000تومان330,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 16500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

200,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

5,800,000,000تومان
فروش اکازیون واقعی کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی لیا/املاک صنعتی سوله

زمین : 26000
سوله : 2200
اداری : 570
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

5,800,000,000تومان

زمین : 26000
سوله : 2200
اداری : 570

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,500,000,000تومان
فروش فوری انبار و کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی لیا/املاک صنعتی سوله

زمین : 14000
سوله : 1000
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 14000
سوله : 1000
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,500,000,000تومان
فروش اکازیون کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی لیا/املاک صنعتی سوله

زمین : 3150
سوله : 1150
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 3150
سوله : 1150
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

5,500,000,000تومان
فروش فوری انبار و کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی لیا/املاک صنعتی سوله

زمین : 3200
سوله : 2200
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

5,500,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 2200
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

120,000,000تومان

زمین : 120
سوله : 120

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل