50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1650
سوله : 720
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1650
سوله : 720
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

زمین : 2134
سوله : 1000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

350,000,000,000تومان

زمین : 2134
سوله : 1000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

630,000,000تومان
فروش زمین صنعتی 21000 متری در خیابان صالح آباد

زمین : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

630,000,000تومان

زمین : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

3,920,000,000تومان
اجاره سوله 1200متری ارتفاع بلند در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 5600
سوله : 650
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

3,920,000,000تومان

زمین : 5600
سوله : 650
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

زمین : 3500
سوله : 900
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

6,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 900
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

زمین : 13000
سوله : 2000
اداری : 70
صنعتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

5,000,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 2000
اداری : 70

صنعتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶