زمین : 7500
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

8,500,000,000تومان

زمین : 7500
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

زمین : 11250
سوله : 1200
اداری : 700
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

35,000,000,000تومان

زمین : 11250
سوله : 1200
اداری : 700

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

زمین : 100000
سوله : 2000
اداری : 10

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

10,000,000,000تومان

زمین : 100000
سوله : 2000
اداری : 10

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

زمین : 100000
سوله : 600
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

10,000,000,000تومان

زمین : 100000
سوله : 600
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰