4,500,000,000تومان
اجاره سوله مناسب انبار و تولید در منطقه یافت آباد

سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

4,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

120,000,000تومان10,000,000تومان
قیمت فروش زمین با مجوز شیمیایی در شهرک صنعتی لیا

سوله : 1400
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

120,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

5,500,000,000تومان
اجاره سوله مناسب انبار و تولید در منطقه یافت آباد

سوله : 1400
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

5,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵