مقايسه آگهی ها

زمین : 1850
سوله : 850
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 1850
سوله : 850
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1700
سوله : 1000
اداری : 30
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 1000
اداری : 30

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 4000
سوله : 1600
شیمیایی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1600

شیمیایی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 1359
سوله : 500
اداری : 45
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

800,000,000تومان

زمین : 1359
سوله : 500
اداری : 45

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1450
اداری : 200
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1450
اداری : 200

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 2500
سلولزی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

400,000,000تومان

زمین : 2500

سلولزی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 700
اداری : 200
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

970,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 700
اداری : 200

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 2254
سوله : 450
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

470,000,000تومان

زمین : 2254
سوله : 450

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 920
اداری : 200
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

1,350,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 920
اداری : 200

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل