2,600,000,000تومان

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

2,600,000,000تومان

زمین : 2600

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰