2,600,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 2600
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

2,600,000,000تومان

زمین : 2600

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰