مقايسه آگهی ها

زمین : 4000
سوله : 750
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

1,600,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 750
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

زمین : 980
سوله : 350
اداری : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

600,000,000تومان

زمین : 980
سوله : 350
اداری : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

2,200,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی موزاییک سازان/املاک صنعتی سوله
2,200,000,000تومان

زمین : 40000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

320,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی موزاییک سازان/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 340
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

320,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 340
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

310,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

4,000,000تومان500,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی موزاییک سازان/املاک صنعتی سوله

زمین : 100
سوله : 50
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

4,000,000تومان500,000تومان

زمین : 100
سوله : 50
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

254,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی موزاییک سازان/املاک صنعتی سوله
254,000,000تومان

زمین : 1140
سوله : 252

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین : 1020
سوله : 370
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

750,000,000تومان

زمین : 1020
سوله : 370
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

400,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی موزاییک سازان/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

400,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس