مقايسه آگهی ها

1,600,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 750
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 980
سوله : 350
اداری : 90
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

600,000,000تومان

زمین : 980
سوله : 350
اداری : 90

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,200,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی موزاییک سازان/املاک صنعتی سوله
2,200,000,000تومان

زمین : 40000

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

320,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی موزاییک سازان/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 340
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

320,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 340
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

310,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

4,000,000تومان500,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی موزاییک سازان/املاک صنعتی سوله

زمین : 100
سوله : 50
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

4,000,000تومان500,000تومان

زمین : 100
سوله : 50
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

254,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی موزاییک سازان/املاک صنعتی سوله
254,000,000تومان

زمین : 1140
سوله : 252

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

400,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی موزاییک سازان/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

400,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 1020
سوله : 370
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

750,000,000تومان

زمین : 1020
سوله : 370
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل