مقايسه آگهی ها

5,200,000,000تومان
خرید و فروش فوری موارد اکازیون در شهرک صنعتی کاسپین/املاک صنعتی سوله

زمین : 8000
سوله : 3500
اداری : 220
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

5,200,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 3500
اداری : 220

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

1,000,000,000تومان
فروش انبار و کارگاه با شرایط عالی در شهرک صنعتی کاسپین/املاک صنعتی سوله

زمین : 2674
سوله : 720
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 2674
سوله : 720
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 2674
سوله : 720
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,100,000,000تومان

زمین : 2674
سوله : 720
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,000,000,000تومان
فروش فوری کارگاه و سالن صنعتی تخلیه در شهرک صنعتی کاسپین/املاک صنعتی سوله

زمین : 3500
سوله : 2000
اداری : 240
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 2000
اداری : 240

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

4,000,000,000تومان
فروش انبار سالن سوله یا کارگاه در شهرک صنعتی کاسپین/املاک صنعتی سوله

زمین : 3045
سوله : 1150
اداری : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 3045
سوله : 1150
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,500,000,000تومان
فروش انبار سالن سوله یا کارگاه در شهرک صنعتی کاسپین/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 3600
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3600
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 20000
سوله : 7000
اداری : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 7000
اداری : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

5,500,000,000تومان
فروش فوری کارگاه و سالن صنعتی تخلیه در شهرک صنعتی کاسپین/املاک صنعتی سوله

زمین : 4700
سوله : 2200
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

5,500,000,000تومان

زمین : 4700
سوله : 2200
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,950,000,000تومان
فروش سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 1800
اداری : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,950,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1800
اداری : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل