مقايسه آگهی ها

4,000,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در بهترین منطقه شهرک صنعتی کوثر/املاک صنعتی سوله

زمین : 7000
سوله : 2000
اداری : 240
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 2000
اداری : 240

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 7000
سوله : 2000
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 7000
سوله : 2000
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,500,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی کوثر/املاک صنعتی سوله

زمین : 7000
سوله : 2000
اداری : 240
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 2000
اداری : 240

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

420,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی کوثر/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 650
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

420,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 650
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

4,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی کوثر/املاک صنعتی سوله

زمین : 4000
سوله : 2200
اداری : 160
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2200
اداری : 160

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 3000
سوله : 1100
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

700,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1100
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس