شهرک های صنعتی آذربایجان غربی با مرکز ارومیه متشکل از جند شهرک صنعتی ذر استان آذربایجان غربی . خرید فروش کارگاه کارخانه و اجاره تنبار سالن سوله صنایع مواد غذایی و … د قیمت زمین صنعتی با شرایط پرذاخت اقساط در شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی

مقایسه آگهی ها

مقایسه