شهرک صنعتی آیینه ورزان

شهرک صنعتی 29 هکتاری آیینه ورزان مستقر در شهرستان دماوند دارای صنایع تولیدی فعال در زمینه های مختلف است در ناحیه صنعتی آیینه ورزان حدودا 500 نفر در آن به کار مشغول هستند.

مقایسه آگهی ها

مقایسه