مقايسه آگهی ها

3,000,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 220

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

زمین : 30000
سوله : 7000
اداری : 200

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

24,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 7000
اداری : 200

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1270
سوله : 1100
اداری : 160
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

5,500,000,000تومان

زمین : 1270
سوله : 1100
اداری : 160

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1250
سوله : 550
اداری : 50
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

2,100,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 550
اداری : 50

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 15000
سوله : 1800
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 1800
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 240
سوله : 240
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

600,000,000تومان

زمین : 240
سوله : 240
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 8000
سوله : 1500
اداری : 120
سنگبری

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 1500
اداری : 120

سنگبری

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 1560
سوله : 530
اداری : 110
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 1560
سوله : 530
اداری : 110

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

50,000,000تومان4,000,000تومان
کرایه کارگاه ارزان صنعتی شهرک شمس آباد -املاک سوله

زمین : 220
سوله : 220
اداری : 54
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

50,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 220
سوله : 220
اداری : 54

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل