مقايسه آگهی ها

زمین : 4800
سوله : 900
اداری : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

7,200,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 900
اداری : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 25000
سوله : 6000
اداری : 2000
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 6000
اداری : 2000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل