5,500,000,000تومان
اجاره کارخانه 1000 متر جاده قدیم کرج (65 متری فتح)

زمین : 5000
سوله : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

5,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

5,500,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

5,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

5,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

1,200,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 800
سوله : 350
اداری : 50
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

1,200,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 350
اداری : 50

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

زمین : 3712
سوله : 2040
اداری : 650

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

12,000,000,000تومان

زمین : 3712
سوله : 2040
اداری : 650

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

3,200,000,000تومان
انبار 220 متری در جاده قدیم کرج 65 متری فتح واگذار میشود

زمین : 216
سوله : 176
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

3,200,000,000تومان

زمین : 216
سوله : 176
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 6300
سوله : 2200
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

5,000,000,000تومان

زمین : 6300
سوله : 2200
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴