زمین : 3050
سوله : 900
اداری : 180
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

4,100,000,000تومان

زمین : 3050
سوله : 900
اداری : 180

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

زمین : 3050
سوله : 900
اداری : 180
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

4,500,000,000تومان

زمین : 3050
سوله : 900
اداری : 180

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

41,000,000,000تومان
اجاره سالن 1000متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 62927
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

41,000,000,000تومان

زمین : 62927
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 12000
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

6,600,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 12000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳