سوله : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

زمین : 2400
سوله : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

300,000,000تومان20,000,000تومان
blank

سوله : 800
اداری : 75
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

300,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 800
اداری : 75

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

60,000,000تومان15,000,000تومان
blank

سوله : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

60,000,000تومان15,000,000تومان

سوله : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

سوله : 1200
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

زمین : 3600
سوله : 1200
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,600,000,000تومان
blank

سوله : 800
اداری : 75
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,600,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 800
اداری : 75

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,200,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,200,000,000تومان

زمین : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,000,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

9,000,000,000تومان
blank

سوله : 1600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

9,000,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

500,000,000تومان80,000,000تومان
blank

سوله : 1550
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

500,000,000تومان80,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 1550
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

18,000,000,000تومان
blank

سوله : 1550
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

18,000,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 1550
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

5,500,000,000تومان
فروش سوله بهداشتی در شهرک صنعتی ماهدشت

سوله : 360
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

5,500,000,000تومان

سوله : 360

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

11,500,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 1000
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

11,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

8,000,000,000تومان
09153221484

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

8,000,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

10,500,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

10,500,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

6,800,000,000تومان
blank

سوله : 170
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

6,800,000,000تومان

زمین : 266
سوله : 170
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,500,000,000تومان
blank

سوله : 700
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,500,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 700
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳