مقايسه آگهی ها

6,200,000,000تومان

زمین : 4400

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

200,000,000تومان100,000,000تومان
اجاره انبار و سوله در شهرک صنعتی بهارستان کرج

زمین : 10000
سوله : 6800
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

200,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6800
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 550
اداری : 60
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 550
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 1400
اداری : 400
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

10,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1400
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

70,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25

تولیدی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

400,000,000تومان45,000,000تومان
اجاره انبار برای شرکت های بزرگ صنعتی

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 200
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

400,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 150
پلاستیک

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 150

پلاستیک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

34,000,000,000تومان

زمین : 1300

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 2225
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

1,550,000,000تومان

زمین : 2225

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل