مقايسه آگهی ها

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150

تولیدی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 10500
سوله : 4500
اداری : 200

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

17,000,000,000تومان

زمین : 10500
سوله : 4500
اداری : 200

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

400,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل