7,000,000,000تومان
شهرک صنعتی شنزار کارگاه اجاره کوچک

زمین : 880
سوله : 550
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

7,000,000,000تومان

زمین : 880
سوله : 550
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

زمین : 1250
سوله : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

زمین : 1250
سوله : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

زمین : 3050
سوله : 900
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

4,500,000,000تومان

زمین : 3050
سوله : 900
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

زمین : 1250
سوله : 750
اداری : 570

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

5,500,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 750
اداری : 570

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

16,000,000,000تومان
کشتارگاه فعال فروشی در حال کار در استان هرمزگان

زمین : 30000
سوله : 4000
اداری : 300
کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

16,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 4000
اداری : 300

کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸