15,000,000,000تومان
اجاره سوله نوساز با مجوز غذایی در شهرک صنعتی نصیرآباد

سوله : ۲۱۵۰
اداری : ۹۰
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

15,000,000,000تومان

زمین : ۸۰۵۰
سوله : ۲۱۵۰
اداری : ۹۰

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

7,000,000,000تومان
شهرک صنعتی شنزار کارگاه اجاره کوچک

سوله : 550
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

7,000,000,000تومان

زمین : 880
سوله : 550
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

سوله : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

زمین : 1250
سوله : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

4,500,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی زاویه

سوله : 900
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

4,500,000,000تومان

زمین : 3050
سوله : 900
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

5,500,000,000تومان
اجاره سوله نوساز با مجوز غذایی در شهرک صنعتی نصیرآباد

سوله : 750
اداری : 570

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

5,500,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 750
اداری : 570

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

16,000,000,000تومان
کشتارگاه فعال فروشی در حال کار در استان هرمزگان

سوله : 4000
اداری : 300
کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

16,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 4000
اداری : 300

کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸