3,200,000,000تومان
اجاره انبار از 200 متر تا 4000متر در سه راه افسریه

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

3,200,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

2,550,000,000تومان
اجاره سالن و زمین صنعتی در منطقه سه راه آدران

زمین : 1700
سوله : 500
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

2,550,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 500

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

1,800,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 2400
سوله : 420
اداری : 70
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

1,800,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 420
اداری : 70

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

زمین : 3500
سوله : 500
اداری : 100
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

6,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 500
اداری : 100

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹