گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید و فروش کارگاه و کارخانه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران  برای بازدید از موارد تاپ خرید و فروش سالن و سوله های صنعتی از وب سایت سوله استفاده نمایید و از اخرین اطلاعات کارخانه جات اگاه شوید.

500,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در منطقه صنعتی زاویه/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 1300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین : 763
سوله : 424
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

300,000,000تومان

زمین : 763
سوله : 424
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین : 400
سوله : 300
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

400,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 300
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

580,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی زواره ای/املاک صنعتی سوله

زمین : 570
سوله : 180
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

580,000,000تومان

زمین : 570
سوله : 180
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

400,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی کارا/املاک صنعتی سوله

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

400,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

زمین : 900
سوله : 300
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

530,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 300
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

600,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در منطقه صنعتی زاویه/املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 550
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

600,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 550
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

280,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در منطقه صنعتی زاویه/املاک صنعتی سوله
280,000,000تومان

زمین : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

2,500,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی نصیراباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 4200
سوله : 2000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

2,500,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 2000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

800,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی نصیراباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 580
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

800,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 580
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

3,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی نصیراباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 1094
سوله : 680
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

3,000,000,000تومان

زمین : 1094
سوله : 680
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

1,200,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی نظراباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 1700
سوله : 800
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

1,200,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 800
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

320,000,000تومان

زمین : 2240

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین : 3751
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

1,500,000,000تومان

زمین : 3751
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

1,120,000,000تومان

زمین : 1400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

1,300,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در منطقه صنعتی زاگرس/املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
سوله : 300
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

1,300,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 300
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷