گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید و فروش کارگاه و کارخانه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران  برای بازدید از موارد تاپ خرید و فروش سالن و سوله های صنعتی از وب سایت سوله استفاده نمایید و از اخرین اطلاعات کارخانه جات اگاه شوید.

500,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی ماهدشت/املاک صنعتی سوله
500,000,000تومان

زمین : 3500
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

1,100,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی ماهدشت/املاک صنعتی سوله
1,100,000,000تومان

زمین : 6800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

3,500,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی ماهدشت/املاک صنعتی سوله

سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

3,500,000,000تومان

زمین : 16500
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

1,250,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

سوله : 1400
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

1,250,000,000تومان

زمین : 5400
سوله : 1400
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

1,300,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

سوله : 750
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

1,300,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 750
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

650,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

سوله : 228
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

650,000,000تومان

زمین : 2250
سوله : 228
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

2,600,000,000تومان
فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

سوله : 2000
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

2,600,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

600,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

سوله : 1000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

600,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

650,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

سوله : 500
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

650,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 500
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

3,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

سوله : 3000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

3,000,000,000تومان

زمین : 33000
سوله : 3000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

1,250,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی اراسنج/املاک صنعتی سوله

سوله : 600
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

1,250,000,000تومان

زمین : 2525
سوله : 600
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

5,700,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی اراسنج/املاک صنعتی سوله

سوله : 1000
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

5,700,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 1000
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

600,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی اراسنج/املاک صنعتی سوله
600,000,000تومان

زمین : 3768
سوله : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

4,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی اراسنج/املاک صنعتی سوله

سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

4,000,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

254,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی موزاییک سازان/املاک صنعتی سوله
254,000,000تومان

زمین : 1140
سوله : 252

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

4,000,000,000تومان
فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

سوله : 3000
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

4,000,000,000تومان

زمین : 16000
سوله : 3000
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰