مقايسه آگهی ها

220,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در احمداباد مستوفی/املاک صنعتی سوله

زمین : 200
سوله : 165
اداری : 35
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

220,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 165
اداری : 35

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

زمین : 500
سوله : 120
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

500,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 120
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

6,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در احمداباد مستوفی/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 800
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

6,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 800
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

800,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

900,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در احمداباد مستوفی/املاک صنعتی سوله

زمین : 600
سوله : 500
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

900,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 500
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

3,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در احمداباد مستوفی/گروه املاک صنعتی سوله
3,000,000,000تومان

زمین : 15000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

1,300,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در احمداباد مستوفی/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

1,300,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

زمین : 2100
سوله : 600
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

4,000,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 600
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

2,500,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در منطقه صنعتی شهریار/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 16000
سوله : 1500
اداری : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

2,500,000,000تومان

زمین : 16000
سوله : 1500
اداری : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس