مقايسه آگهی ها

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300
ریخته گری

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

100,000,000تومان20تومان

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300

ریخته گری

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300
ریخته گری, فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300

ریخته گری, فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 500
سوله : 70
ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

15,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 70

ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 30
ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

50,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 30

ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 13000
سوله : 4000
اداری : 40
ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 4000
اداری : 40

ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1100
اداری : 60
ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

2,100,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1100
اداری : 60

ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 5100
سوله : 3000
اداری : 250
ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 5100
سوله : 3000
اداری : 250

ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 60
ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

50,000,000تومان600تومان

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 60

ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 30
ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 30

ریخته گری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل