مقايسه آگهی ها

زمین : 1250
سوله : 540
اداری : 180
ریخته گری

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

800,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 540
اداری : 180

ریخته گری

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1050
سوله : 580
اداری : 25
ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 1050
سوله : 580
اداری : 25

ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 3200
سوله : 2000
اداری : 400
ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 2000
اداری : 400

ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1050
سوله : 360
اداری : 37
ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 1050
سوله : 360
اداری : 37

ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1250
سوله : 400
اداری : 15
ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

600,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 400
اداری : 15

ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 500
سوله : 200
اداری : 15
ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

500,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 200
اداری : 15

ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 3125
سوله : 1800
اداری : 100
ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 3125
سوله : 1800
اداری : 100

ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 6600
سوله : 4100
اداری : 700
ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 6600
سوله : 4100
اداری : 700

ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1700
سوله : 700
اداری : 40
ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

700,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 700
اداری : 40

ریخته گری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل