مقايسه آگهی ها

زمین : 300
سوله : 130
اداری : 12
فلزی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

2,200,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 130
اداری : 12

فلزی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

1,150,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 5000
سوله : 3000
فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000

فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 1960
سوله : 760
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 1960
سوله : 760
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 60
فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 60

فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1500
سوله : 1000
فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

9,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 1000

فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 220
فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 220

فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 450
فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

9,600,000,000تومان

زمین : 2744
سوله : 1200
اداری : 450

فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل