زمین : 3068
سوله : 650
اداری : 80
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

5,000,000,000تومان

زمین : 3068
سوله : 650
اداری : 80

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

زمین : 5750
سوله : 2500
اداری : 300
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

8,000,000,000تومان

زمین : 5750
سوله : 2500
اداری : 300

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲