مقايسه آگهی ها

زمین : 1960
فلزی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

340,000,000تومان

زمین : 1960

فلزی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

8,500,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 924

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 3500
سوله : 1200
اداری : 360
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

100,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1200
اداری : 360

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 1071
اداری : 98
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1071
اداری : 98

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 12640
دامداری

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

189,600,000تومان

زمین : 12640

دامداری

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 130000
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

4,160,000,000تومان

زمین : 130000

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 3000
فلزی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000

فلزی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 2520
سوله : 1000
اداری : 280
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 2520
سوله : 1000
اداری : 280

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,000,000,000تومان
خرید انبار کالا و دپو محصولات در شهرک صنعتی مامونیه/املاک صنعتی سوله

زمین : 2520
سوله : 1000
اداری : 120
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 2520
سوله : 1000
اداری : 120

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل