50,000,000,000تومان

زمین : 400000
سوله : 6000
اداری : 20
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

50,000,000,000تومان

زمین : 400000
سوله : 6000
اداری : 20

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

4,000,000,000تومان
کارخانه لبنیات شیر ماست دوغ خامه و کره در حال کار در شهر جویبار

زمین : 10000
سوله : 370
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

4,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 370

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳