زمین : 10000
سوله : 1500
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

16,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1500
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

زمین : 3500
سوله : 400
اداری : 60
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

5,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 400
اداری : 60

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

1,300,000,000تومان
اجاره ملک کارگاهی مناسب تولید و انبار در منطقه صنعتی کهریزک

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 60
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

1,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 60

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

زمین : 12000
سوله : 5000
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

25,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 5000
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 45000
سوله : 3000
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

4,050,000,000تومان

زمین : 45000
سوله : 3000
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 5600
سوله : 576
اداری : 72
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

9,000,000,000تومان

زمین : 5600
سوله : 576
اداری : 72

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

زمین : 5600
سوله : 576
اداری : 9
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

9,000,000,000تومان

زمین : 5600
سوله : 576
اداری : 9

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

20,000,000,000تومان
زمین بزرگ گاوداری و پرورش ماهی و شتر مرغ با سالنهای مجهز در بجنورد

زمین : 1950000
سوله : 6000
اداری : 200
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

20,000,000,000تومان

زمین : 1950000
سوله : 6000
اداری : 200

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

زمین : 6000
سوله : 1300
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

6,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1300
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱