مقايسه آگهی ها

زمین : 4000
سوله : 1000
اداری : 400
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1000
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1275
سوله : 80
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,550,000,000تومان

زمین : 1275
سوله : 80
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 150000
سوله : 25000
اداری : 600

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

17,000,000,000تومان

زمین : 150000
سوله : 25000
اداری : 600

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

700,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64

تولیدی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 4600
سوله : 1300
اداری : 864
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 1300
اداری : 864

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 170000
سوله : 125000
اداری : 5000
بافندگی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

70,000,000,000تومان

زمین : 170000
سوله : 125000
اداری : 5000

بافندگی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

7,000,000,000تومان
نکات مهم در قرارداد خرید کارگاه خرید زمین جاده مخصوص-لشکری-خرید زمین در جاده مخصوص کرج-خرید و فروش زمین در جاده قدیم کرج
7,000,000,000تومان

زمین : 20000

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 85000
سوله : 16500
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

300,000,000تومان330,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 16500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

200,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل