مقايسه آگهی ها

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 1200

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

11,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 1200

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 7200
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

14,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 7200

تولیدی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل