مقايسه آگهی ها

100,000,000تومان12,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 377
سوله : 160
اداری : 49
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 377
سوله : 160
اداری : 49

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 15000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 15000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 10000
سوله : 4800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 10000
سوله : 4800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه 6 شهرک صنعتی اشتهارد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

200,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 85000
سوله : 4000
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه 6 شهرک صنعتی اشتهارد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

150,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 4000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

20,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 700
اداری : 50

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

20,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 700
اداری : 50

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

100,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1000
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

100,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1000
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

100,000,000تومان12,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 650
سوله : 350
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 650
سوله : 350
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

30,000,000تومان9,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 200
سوله : 150
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

30,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 150
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس

تماس بگیرید