مقايسه آگهی ها

32,000,000,000تومان
فروشنده کارخانه تخلیه در شهرک صنعتی شمس آباد-املاک صنعتی سوله

زمین : 33000
سوله : 11000
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

32,000,000,000تومان

زمین : 33000
سوله : 11000
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 7000
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

14,000,000,000تومان

زمین : 7000

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

6,500,000,000تومان
خریدار فوری کارخانه در شهرک صنعتی شمس آباد- املاک صنعتی سوله

زمین : 6500
سوله : 1250
اداری : 60
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

6,500,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 1250
اداری : 60

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

22,000,000,000تومان
کارخانه درشهرک صنعتی شمس آباد- املاک صنعتی سوله

زمین : 22000
سوله : 1000
اداری : 70
سلولزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

22,000,000,000تومان

زمین : 22000
سوله : 1000
اداری : 70

سلولزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

25,000,000,000تومان
فروش ویژه کارخانه تخلیه در جاده مخصوص کرج املاک صنعتی سوله

زمین : 7182
سوله : 2000
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

25,000,000,000تومان

زمین : 7182
سوله : 2000

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

4,000,000,000تومان
زمین سوله و کارخانه درشهرک صنعتی شمس آباد- املاک  سوله

زمین : 2010
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 2010
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 24000
سوله : 13000
اداری : 1500
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

90,000,000,000تومان

زمین : 24000
سوله : 13000
اداری : 1500

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

ویژه
1,500,000,000تومان
فروش سوله صنعتی در شهریار

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 120
صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 120

صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 388
سوله : 280
اداری : 20
صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 388
سوله : 280
اداری : 20

صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 2 سال قبل