مقايسه آگهی ها

زمین : 1519
سوله : 483
اداری : 50
سلولزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

1,400,000,000تومان

زمین : 1519
سوله : 483
اداری : 50

سلولزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1672
سوله : 740
اداری : 110
سلولزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 1672
سوله : 740
اداری : 110

سلولزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1704
سوله : 700
اداری : 50
سلولزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

2,200,000,000تومان

زمین : 1704
سوله : 700
اداری : 50

سلولزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2280
سوله : 1280
اداری : 180
سلولزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 2280
سوله : 1280
اداری : 180

سلولزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 4500
سوله : 1800
اداری : 200
سلولزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

2,850,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 1800
اداری : 200

سلولزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 250
سوله : 250
اداری : 20
سلولزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 250
اداری : 20

سلولزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 2500
سلولزی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

400,000,000تومان

زمین : 2500

سلولزی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 140
سوله : 140
اداری : 20
سلولزی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

380,000,000تومان

زمین : 140
سوله : 140
اداری : 20

سلولزی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 2500
سوله : 300
اداری : 100
سلولزی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

2,100,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 300
اداری : 100

سلولزی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل