مقايسه آگهی ها

زمین : 2280
سوله : 1280
اداری : 180
سلولزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 2280
سوله : 1280
اداری : 180

سلولزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 4500
سوله : 1800
اداری : 200
سلولزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,850,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 1800
اداری : 200

سلولزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 250
سوله : 250
اداری : 20
سلولزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 250
اداری : 20

سلولزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 2500
سلولزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

400,000,000تومان

زمین : 2500

سلولزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 140
سوله : 140
اداری : 20
سلولزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

380,000,000تومان

زمین : 140
سوله : 140
اداری : 20

سلولزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2500
سوله : 300
اداری : 100
سلولزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,100,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 300
اداری : 100

سلولزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 5525
سوله : 3000
اداری : 400
سلولزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 5525
سوله : 3000
اداری : 400

سلولزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 60
سلولزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

150,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 60

سلولزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 2480
سوله : 1450
اداری : 300
سلولزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 2480
سوله : 1450
اداری : 300

سلولزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل