مقايسه آگهی ها

4,000,000,000تومان
کارخانه فروشی و خرید کارخانه فعال

زمین : 6500
سوله : 1250
اداری : 60
شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 1250
اداری : 60

شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 5000
سوله : 400
اداری : 100
شیمیایی

نام مشاور : حسینی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 400
اداری : 100

شیمیایی

نام مشاور : حسینی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل