مقايسه آگهی ها

زمین : 6500
سوله : 1250
اداری : 60
شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

6,500,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 1250
اداری : 60

شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 3800
سوله : 1200
اداری : 90
شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

2,700,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 1200
اداری : 90

شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 12500
سوله : 4000
اداری : 600
شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 12500
سوله : 4000
اداری : 600

شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 640
سوله : 1000
اداری : 100
شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 1000
اداری : 100

شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 1700
سوله : 700
شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 700

شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 33000
سوله : 11000
اداری : 300
شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

32,000,000,000تومان

زمین : 33000
سوله : 11000
اداری : 300

شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 4200
سوله : 2000
اداری : 150
شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

3,200,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 2000
اداری : 150

شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 3200
سوله : 1080
اداری : 77
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1080
اداری : 77

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 150
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

3,000,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 150

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل