مقايسه آگهی ها

زمین : 4000
سوله : 600
اداری : 200
شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

11,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 600
اداری : 200

شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 1680
سوله : 800
اداری : 70
شیمیایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

1,600,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 800
اداری : 70

شیمیایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

زمین : 1670
سوله : 570
اداری : 30
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,050,000,000تومان

زمین : 1670
سوله : 570
اداری : 30

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 800
اداری : 150
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 800
اداری : 150

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

30,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره سوله شهرک شکوهیه قم

زمین : 1500
سوله : 800
اداری : 150
شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

30,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 800
اداری : 150

شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 1200
سوله : 600
شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

160,000,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600

شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 70
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 70

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1680
سوله : 450
اداری : 100
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 450
اداری : 100

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 6500
سوله : 1250
اداری : 60
شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

6,500,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 1250
اداری : 60

شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل