مقايسه آگهی ها

زمین : 4000
سوله : 1600
شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1600

شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 60
شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 60

شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 50
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 50

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1000
سوله : 550
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

700,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 550

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 700
اداری : 250
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 700
اداری : 250

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2200
سوله : 1700
اداری : 80
شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

3,300,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1700
اداری : 80

شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 2070
سوله : 1070
اداری : 600
شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 2070
سوله : 1070
اداری : 600

شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 2100
سوله : 500
شیمیایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

1,100,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 500

شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 3768
سوله : 600
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 3768
سوله : 600

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل