صنعت در کشور ما شامل کلیه خدمات صنعتی در کشور میباشد که جهت معاملات این املاک صنعتی گروه املاک صنعتی سوله عهده دار گردیده و این مجموعه در مورد خرید کارخانه صنعتی و زمین صنعتی در کلیه شهرک های صنعتی و منطقه صنعتی فعال بوده و عمواره بهترین موارد فروش کارخانه اجاره صنعتی و انبار صنعتی داشته است.

سوله : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

زمین : 2400
سوله : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

60,000,000تومان15,000,000تومان
blank

سوله : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

60,000,000تومان15,000,000تومان

سوله : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

سوله : 1200
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

زمین : 3600
سوله : 1200
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,200,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,200,000,000تومان

زمین : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,000,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

9,000,000,000تومان
blank

سوله : 1600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

9,000,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

500,000,000تومان80,000,000تومان
blank

سوله : 1550
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

500,000,000تومان80,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 1550
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

18,000,000,000تومان
blank

سوله : 1550
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

18,000,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 1550
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

8,000,000,000تومان
09153221484

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

8,000,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

10,500,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

10,500,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

6,800,000,000تومان
blank

سوله : 170
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

6,800,000,000تومان

زمین : 266
سوله : 170
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

8,050,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

8,050,000,000تومان

زمین : 575

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,500,000,000تومان
blank

سوله : 700
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,500,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 700
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

2,500,000,000تومان
blank

سوله : 150
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

2,500,000,000تومان

زمین : 150
سوله : 150
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

22,000,000,000تومان
blank

سوله : 1150
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

22,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1150
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

1,820,000,000تومان
فروش کارخانه نیمه کاره مواد غذایی در شهرک صنعتی خوارزمی فاز 2

سوله : 220
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

1,820,000,000تومان

زمین : 1100
سوله : 220

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳