صنعت در کشور ما شامل کلیه خدمات صنعتی در کشور میباشد که جهت معاملات این املاک صنعتی گروه املاک صنعتی سوله عهده دار گردیده و این مجموعه در مورد خرید کارخانه صنعتی و زمین صنعتی در کلیه شهرک های صنعتی و منطقه صنعتی فعال بوده و عمواره بهترین موارد فروش کارخانه اجاره صنعتی و انبار صنعتی داشته است

شهرک صنعتی و منطقه صنعتی در بخش صنعت

غالب کارخانجات صنعتی بهترین منابع کارگاه های تولیدی را در خود دارد و با نیروی کار حذ=رفه ای در بخش صنعت بهترین محصول صنعتی و خدمات صنعتی را در خود دارد

خرید انبار صنعتی کارخانه صنعتی و زمین صنعتی

برای خرید انبار صنعتی و خرید کارخانه صنعتی و کارگاه های صنعتی در بهترین شرایط و بهترین قیمت در اختیار تولید کنندگان دارد و بهترین شرایط را برای تولید کنندگان ایجاد نموده اند خرید کارخانه صنعتی و اجاره انبار صنعتی در کشور از خدمات گروه املاک صنعتی سوله میباشد.

1,500,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در جاده خاوران

زمین : 1100
سوله : 220
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

1,500,000,000تومان

زمین : 1100
سوله : 220
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

42,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی و سالن در منطقه صنعتی سه راه آدران

زمین : 30000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

42,000,000,000تومان

زمین : 30000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

11,000,000,000تومان
خرید کارگاه با مجوز سلولزی در شهرک صنعتی آزادشهر

زمین : 7500
سوله : 2000
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

11,000,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 2000
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

300,000,000تومان30,000,000تومان
سوله اجاره ای نوساز جهت انبار در شهرک صنعتی نظرآباد

زمین : 6700
سوله : 2700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

300,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 6700
سوله : 2700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

30,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200متری در قلعه نو املاک

زمین : 350
سوله : 200
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

30,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 350
سوله : 200
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

4,500,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 250
سوله : 200
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

4,500,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 200
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

100,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 350
سوله : 270
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

100,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 350
سوله : 270
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

100,000,000تومان5,500,000تومان
اجاره سالن و سوله مناسب انبار در جاداه واوان

زمین : 11000
سوله : 330
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

100,000,000تومان5,500,000تومان

زمین : 11000
سوله : 330

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

45,000,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 1500
سوله : 1000
اداری : 33
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

45,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 1000
اداری : 33

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

زمین : 2100
سوله : 480
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

5,500,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 480
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

1,700,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 1200
سوله : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

1,700,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

25,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی و سالن در منطقه صنعتی سه راه آدران

زمین : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

25,000,000,000تومان

زمین : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

5,000,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 2200
سوله : 600
اداری : 130
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

5,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 600
اداری : 130

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

50,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره سالن و سوله کوچک در منطقه صنعتی کهریزک

زمین : 250
سوله : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

50,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

40,000,000تومان4,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

سوله : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

40,000,000تومان4,000,000تومان

سوله : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴