مقايسه آگهی ها

زمین : 9485
سوله : 2400
اداری : 200
مواد غذایی

نام مشاور : کامران هرسیوند

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

9,000,000,000تومان

زمین : 9485
سوله : 2400
اداری : 200

مواد غذایی

نام مشاور : کامران هرسیوند

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 60
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,900,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 60

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 4000
اداری : 250
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

20,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 4000
اداری : 250

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 5500
سوله : 2800
اداری : 600
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

23,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 2800
اداری : 600

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 2200
سوله : 1250
اداری : 450
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1250
اداری : 450

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1943
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

246,450,000تومان

زمین : 1943

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 270
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

6,800,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 270

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل