مقايسه آگهی ها

زمین : 3000
سوله : 2200
اداری : 60
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2200
اداری : 60

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 5100
سوله : 1290
اداری : 12
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

7,500,000,000تومان

زمین : 5100
سوله : 1290
اداری : 12

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 2300
سوله : 850
اداری : 200
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 850
اداری : 200

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2800
سوله : 1200
اداری : 60
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 1200
اداری : 60

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1200
سوله : 450
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

850,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 450
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1125
سوله : 550
اداری : 160
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

600,000,000تومان

زمین : 1125
سوله : 550
اداری : 160

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 400
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 400

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2080
سوله : 500
اداری : 50
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 2080
سوله : 500
اداری : 50

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 4000
سوله : 900
اداری : 140
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 900
اداری : 140

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل