200,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در جاده خاوران

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

200,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

1,800,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 3660
سوله : 1350
اداری : 75

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

1,800,000,000تومان

زمین : 3660
سوله : 1350
اداری : 75

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

150,000,000تومان8,000,000تومان
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 600
سوله : 300
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

150,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 300
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

100,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 500
سوله : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

100,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

100,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره سوله و سالن با مجوز فلز در شهرک صنعتی پرند

زمین : 500
سوله : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

100,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

250,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه مناسب مشاغل مختلف در شهر زاویه

زمین : 800
سوله : 450
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

250,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 450
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

250,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه مناسب مشاغل مختلف در شهر زاویه

زمین : 800
سوله : 450
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

250,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 450
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

3,000,000,000تومان
اجاره کارخانه بامجوز کانی در شهرک صنعتی شرق اصفهان

زمین : 2800
سوله : 1620
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

3,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 1620

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

100,000,000تومان12,000,000تومان
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 1000
سوله : 560
اداری : 20
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 560
اداری : 20

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

8,500,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

600,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 650
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

600,000,000تومان

زمین : 650

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

880,000,000تومان
خرید سالن و زمین صنعتی در نظرآباد

زمین : 800
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

880,000,000تومان

زمین : 800

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

4,500,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

زمین : 1250
سوله : 400
اداری : 70
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

4,500,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 400
اداری : 70

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

100,000,000تومان10,000,000تومان
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 1400
سوله : 380
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 380
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

8,500,000,000تومان
اجاره سالن و سوله نوساز در شهرک صنعتی خیرآباد ورامین

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

8,500,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

2,800,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 2000
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

2,800,000,000تومان

زمین : 2000

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵