مقايسه آگهی ها

زمین : 21000
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 21000

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

36,000,000,000تومان
فروش یا اجاره انبار ۱۲۰۰۰ متری اصفهان

زمین : 12000
سوله : 6000
اداری : 700
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

36,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 6000
اداری : 700

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

26,000,000,000تومان60,000,000تومان
فروش یا اجاره انبار ۱۲۰۰۰ متری اصفهان

زمین : 12000
سوله : 6000
اداری : 600
صنعتی

نام مشاور : sina223

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

26,000,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 6000
اداری : 600

صنعتی

نام مشاور : sina223

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

25,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 6000
اداری : 600

نام مشاور : sina223

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

25,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 6000
اداری : 600

نام مشاور : sina223

تاریخ ثبت : 1 سال قبل